Stadgar för Rysk-svenska föreningen Sputnik

Rysk-svenska föreningen Sputniks säte är i Luleå, omfattar Norrbottens län.

 

Mål

Föreningens mål är att skapa kontakter mellan rysktalande invandrare och svenskar för att skapa goda levnadsvillkor i Sverige.

 

Verksamhet

Föreningens verksamhet är demokratiskt uppbyggd. Sputnik är en ideell förening, partipolitiskt och religiöst obunden.
Sputnik bevarar ryska traditioner, kultur och språket, verkar för ett mångkulturellt samhälle.
Arbetar för barns framtid. Skapar samarbete mellan Sverige och Ryssland.

 

Medlemskap

Föreningen är öppen för alla rysktalande invandrare och svenskar som har anknytning

till Ryssland.
Medlem kan uteslutas vid brott mot stadgarna -misskreditering, motarbete och förtal av föreningen. Styrelsen beslutar om uteslutning
av medlem.

 

Medlemsavgift

Årsmötet beslutar om medlemsavgift. Medlemsavgift ska vara betald före mars månads utgång.

 

Ekonomi

Räkenskapsåret räknas mellan den1 januari
till den 31 december.
Kassören upprättar efter räkenskapsårs slut bokslut, ekonomisk berättelse och
överlämnar detta till revisor tillsammans
med redovisningshandlingar senast två veckor
före närmaste årsmöte.

 

Firmateckning

Konstitueringsmöte utser firmatecknare.

 

 

Styrelsen

Mellan årsmötena leds verksamheten av styrelsen. Ledamöter väljas växelvis.

Styrelse är beslutmässig då minst hälften är närvarande. Vid lika antal röster äger ordförande utslagsröst.
Antalet styrelseledamöter bestäms av årsmötet. Ledamöters arbetsuppgifter bestäms vid konstituering av styrelse.

 

Revisor

Årsmötet utser revisor. Revisor ska följa föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning samt förelägga årsmötet revisionsberättelse med förslag rörande

bokslut och ansvarsfrihet.

 

Valberedning
Valberedning ska förbereda olika val av ledamöter för kommande år och föreslå lämpliga personer.

 

Beslutande organ/årsmöte

Årsmötet är högsta beslutande organ och ska hållas före februari månads utgång.
Kallelse till årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda senast 2 veckor före årsmötet, kallelse kan ske genom e-post, brev eller annonsering.

Alla medlemmar äger en röst var vid årsmötet. Röstning på årsmötet kan ej ske genom fullmakt.

 

Årsmötets dagordning:

 • Öppnande
 • Fastställande av röstlängd
 • Fråga om kallelse behörigen skett
 • Val av mötesledning, ordförande och sekreterare, protokollsjusterare tillika rösträknare
 • Styrelsens berättelse för föregående år
 • Revisionsberättelse
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Beslut om antalet ledamöter och ersättare i styrelsen
 • Val av ordförande för 2 år
 • Val av ledamöter växelvis period av 1 och 2 år
 • Val av revisor
 • Val av valberedning
 • Behandling av förslag från styrelse
 • Behandling av verksamhet för kommande år
 • Avslutning

 

Förslag
Varje medlem äger förslagsrätt. Förslag kan lämnas in till styrelse under hela året. Styrelsen behandlar och beslutar om förslaget. Förslag som ska behandlas på årsmöte ska vara styrelsen tillhandla senast sista januari.

 

Stadgeändring

Förändring av stadgar kan endast ske vid årsmötet genom skriftligt förslag av medlemmar. Förslag ska vara styrelsen tillhanda

senast den 15 januari. Beslut av ändringar av stadgar fattas på årsmötet. Styrelsen äger företräde att tolka stadgarna.

 

Upplösning av förening

Vid upplösning av förening kallas medlemmar till extra årsmöte. Eventuella tillgångar tillfaller barnhem i Ryssland inom Barentsområdet.

 

Luleå 2016-02-16