1 § Mål
Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet. Föreningens mål är att skapa kontakter mellan rysktalande invandrare och svenskar för att skapa goda levnadsvillkor i Sverige.

2 § Verksamhet
Rysk-svenska föreningen Sputniks säte är i Luleå. Föreningens verksamhet är demokratiskt uppbyggd. Sputnik är en ideell förening, partipolitiskt och religiöst obunden.
Sputnik bevarar ryska traditioner, kultur och språk. Arbetar för god integration och för barns framtid. Skapar samarbete och goda relationer mellan Sverige och Ryssland.

3 § Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelse. Årsmötet är högsta beslutande organ och ska hållas före februari månads utgång. Kallelse till årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda senast 2 veckor före årsmötet. Kallelse kan ske genom e-post, brev eller annonsering. Alla medlemmar äger en röst vid årsmötet. Röstning på årsmötet kan ej ske genom fullmakt.

4 § Medlemskap
Föreningen är öppen för alla rysktalande invandrare och svenskar som har anknytning till Ryssland.
Medlem kan uteslutas vid brott mot stadgarna – misskreditering, motarbete, kränkning och förtal av föreningen och enskilda, missbruk av förtroende och om föreningens intresse blir skadad. Medlem kan uteslutas ur medlemsförteckningen om medlemsavgift inte betalas under året. Beslutet ska tas av styrelsen. I beslutet om uteslutning skall orsaken redovisas och inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörda.

5 § Medlemsavgift
Årsmötet beslutar om medlemsavgift. Medlemsavgift ska vara betald före mars månads utgång.

6 § Ekonomi
Räkenskapsåret räknas mellan den 1 januari till den 31 december.
Kassören upprättar efter räkenskapsårets slut, bokslut, ekonomisk berättelse och överlämnar detta till revisor tillsammans med redovisningshandlingar senast två veckor före årsmötet.

7 § Styrelse
Mellan årsmötena leds verksamheten av styrelsen. Ledamöter väljs växelvis. Styrelse är beslutmässig då minst hälften är närvarande. Vid lika antal röster äger ordförande utslagsröst. Antalet styrelseledamöter bestäms på årsmötet. Ledamöternas arbetsuppgifter bestäms vid konstituering av styrelse.

8 § Firmateckning
Konstitueringsmötet utser firmatecknare.

9 § Revisor
Årsmötet utser revisor. Revisor ska följa föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning samt förelägga årsmötet revisionsberättelse med förslag rörande bokslut och ansvarsfrihet.

10 § Valberedning
Valberedning ska förbereda olika val av ledamöter och ordförande för kommande period och föreslå lämpliga personer.

11 § Årsmötets dagordning:
Öppnande
Fastställande av röstlängd
Val av mötesledning, ordförande och sekreterare, protokolljusterare tillika rösträknare
Styrelsens berättelse för föregående år
Ekonomisk redovisning
Revisionsberättelse
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Beslut om antalet ledamöter och ersättare i styrelsen
Val av ordförande för 2 år
Val av ledamöter växelvis period av 1 och 2 år
Val av revisor
Val av valberedning
Beslut om medlemsavgift
Behandling av verksamhet för kommande år
Avslutning

12 § Förslag
Varje medlem äger förslagsrätt. Förslag kan lämnas in till styrelsen under hela året. Styrelsen behandlar och beslutar om förslaget. Förslag som ska behandlas på årsmöte ska vara styrelsen tillhanda senast 31 december.

13 § Stadgeändring
Förändring av stadgar kan endast ske vid årsmöte. Skriftligt förslag om stadgeändringar ska vara styrelsen tillhanda senast den 10 januari. Styrelsen bereder förslag om förändringar. Beslut av ändringar av stadgar fattas på årsmötet. Styrelsen äger företräde att tolka stadgarna.

14 § Upplösning av förening
Vid upplösning av förening kallas medlemmar till extra årsmöte. Eventuella tillgångar tillfaller barnverksamhet i Ryssland inom Barentsområdet.

Reviderad
Luleå 2019-02-06